Làm thế nào để nhận hàng

16:54 13/10/2015   Giao hàng

Khách hàng có thể nhận hàng tại kho hoặc yêu cầu NhapHang giao hàng tới địa chỉ nhận hàng. Đối với hình thức giao hàng, NhapHang sẽ không giao hàng ngay khi hàng về kho. NhapHang sẽ giao hàng khi Khách hàng yêu cầu giao (xem hướng dẫn yêu cầu giao tại đây) và đạt đủ điều kiện:

1. Khách hàng đã thanh toán đầy đủ tiền hàng còn thiếu của các đơn hàng yêu cầu giao.

2. NhapHang và Khách hàng đã thống nhất về phương thức và thời gian giao hàng nội địa (vui lòng xem chính sách và bảng phí giao hàng nội địa tại đây)